Föreningen ÖrUS

Presentation av Föreningen Öresunds Unga Symfoniker.

Bakgrund.

Under vintern 20/21 diskuterades behovet av att ÖrUS medlemmar skulle bilda en förening bl a för att främja orkesterns utveckling, både musikaliskt och socialt. Bildande av en förening möjliggör även medlemskap i RUM (Riksförbundet Unga Musiker). RUM erbjuder olika aktiviteter för sina medlemmar, vilket gagnar ÖrUS musiker, både enskilt och i grupp. Som medlem i RUM är det även möjligt att ansöka om bidrag för t ex orkesterveckor och konserter.

Idén om att starta föreningen presenterades av Kerstin Karlsson och Marianne Jacobs i samband med en orkesterrepetition i januari 2021 och mottogs positivt av ÖrUS musiker.

Den 28 februari 2021 bildades Föreningen Öresunds Unga Symfoniker. Föreningens stadgar kan läsas här…… Alla musiker i ÖrUS direktansluts kostnadsfritt som medlemmar i föreningen.

Föreningen Öresunds Unga Symfoniker välkomnar även ej aktiva musiker i ÖrUS, som stödmedlemmar för en kostnad av 100 kr/år. Vill du bidra till ÖrUS utveckling som stödmedlem i Föreningen Öresunds Unga Symfoniker, är du välkommen att fylla i anmälan samt swisha 100 kr till 1234105706. Som stödmedlem får du information om ÖrUS kommande konserter i god tid samt glädjen att följa musikernas och orkesterns utveckling på nära håll.

Välkommen med din anmälan!

Stadgar för Föreningen Öresunds Unga Symfoniker.

Föreningen bildades 2021-02-28.

Stadgarna fastställdes av årsmötet 2021-02-28

Föreningens namn och ändamål

§1 Föreningens namn är: Föreningen Öresunds Unga Symfoniker Hemort: Malmö Stad.

Föreningens syfte är att främja ett aktivt musikutövande bland ungdomar, för att därigenom stimulera deras kulturella och sociala utveckling. Föreningen skall vara politiskt, religiöst och ideologiskt oberoende.

ÖrUS målsättning är att med konstnärliga krav utöva musik för symfoniorkester och mindre instrumentalensembler.

Glädje och gemenskap skall prioriteras. ÖrUS vill samla musiker:

 • För glädjen att spela musik för symfoniorkester
 • För glädjen att utveckla sin spelförmåga
 • För glädjen att uppleva samspel och harmoni i instrumentalspel och kamratskap
 • För glädjen att möta nya utmaningar genom regelbundna publika framträdanden

Föreningens medlemmar

§2 Styrelsen beslutar i frågor om medlemskap. Aktiv musiker i ÖrUS direktansluts som medlem i föreningen (vid bekräftad önskan om medlemskap) och betalar ingen medlemsavgift. Den som vill stötta ÖrUS verksamhet utan att aktivt delta som orkestermedlem kan lösa stödmedlemskap och betalar en av styrelsen bestämd medlems-/årsavgift.

§3 Medlem får uteslutas ur föreningen om medlemmen

 • inte har bekräftat sitt medlemskap/betalt medlemsavgift.
 • har uppträtt kränkande mot annan medlem.
 • har motarbetat föreningens verksamhet.
 • skadat föreningens intressen.

§4 Medlem har rätt att

 • delta i föreningens möten och aktiviteter.
 • påverka föreningens verksamhet.

§5 Medlem ska

 • betala den medlemsavgift som fastställts av årsmötet.
 • följa föreningens stadgar och de beslut som fattas av föreningen.

Verksamhets- och räkenskapsår

§6 Verksamhets- och räkenskapsåret följer kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två årsmöten.

Årsmötet

§7 Föreningen håller årsmöte i anslutning till verksamhetsårets slut. Styrelsen bestämmer tid och plats. Årsmötet ska hålla senast 31 mars.

§8 Kallelse till årsmötet skall anslås/meddelas via e-post eller brev senast fyra veckor före mötet.

§9 Samtliga medlemmar som bekräftat sitt medlemskap har förslags-, yttrande- och rösträtt på årsmötet.

§10 Årsmötet får fatta beslut om minst en av föreningens medlemmar utöver styrelsen deltar i mötets beslut.

§11 Motioner och förslag till årsmötet skall lämnas in senast två veckor på det sätt som styrelsen föreskriver.

§12 Föredragningslista/dagordning till årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare för mötet.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Godkännande av kallelsen.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorns berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut om medlemsavgift.
 11. Inkomna motioner.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget inför det kommande året.
 13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter samt revisor.
 14. Val av
  • Ordinarie ledamöter
  • Suppleanter
  • Revisor
  • Ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

§13 Styrelsen får sammankalla medlemmarna till extra möte. Styrelsen måste kalla till möte om revisor eller minst en sjättedel av föreningens medlemmar kräver det. Om styrelsen inte kallar till möte inom två veckor får den som begärt mötet kalla till det. Vid extra möte får endast den fråga som föranlett mötet behandlas.

§14 Beslut fattas med acklamation eller omröstning om sådan begärs. Om förslagen får lika många röster har mötesordföranden utslagsröst, med undantag för personval som skall avgöras genom lottning.

Styrelsen

§15 Styrelsen tar hand om föreningens angelägenheter inom ramen för dessa stadgar. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltning.

§16 Styrelsen består av ordförande och ett jämnt antal ledamöter (minst två). Antalet bestäms av årsmötet. Om så önskas kan årsmötet välja suppleanter. Styrelsen bestämmer själv hur posterna ordförande, kassör, sekreterare och övriga befattningar fördelas. Årsmötet väljer styrelsens ledamöter och suppleanter bland föreningens medlemmar för en tid av ett år.

§17 Styrelsen skall ha minst tre möten under arbetsåret. Styrelsen får fatta beslut om alla dess medlemmar kallats till mötet och minst hälften är närvarande. På mötet skall beslutsprotokoll skrivas. Ordföranden kallar till mötena. En majoritet av styrelsens medlemmar kan kalla till möte om ordföranden inte gör det.

§18 Ordföranden leder styrelsens arbete och ser till att föreningens stadgar, bindande regler och beslut följs.

Revision

§19 Revisor ska väljas om årsmötet anser att det behövs. Revisor väljs för tiden fram till nästa årsmöte. Den skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelsen till årsmötet. Den person som suttit i styrelsen under föregående år får inte väljas till revisor.

Stadgefrågor

§20 Meningsskiljaktigheter beträffande stadgarnas tolkning avgörs av styrelsen.

§21 Beslut om ändringar eller upphävande av dessa stadgar fattas på två på varandra följande möten med minst två månaders mellanrum. För beslut om ändring eller upplösning av dessa stadgar krävs beslut där två tredjedelar av de röstande är för beslutet. Stadgeändringar ska godkännas av RUM innan de blir giltiga.

§22 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna gå till kulturellt ändamål. Detta ändamål skall fastställas innan upplösningen sker.

Anmälan stödmedlem till Föreningen Öresunds Unga Symfoniker.

Fyll i anmälan nedan.

Jag anmäler mig som stödmedlem till Öresunds Unga Symfoniker och swishar 100 kr för 2021 till 1234105706.

Signera nedan.

Personuppgiftspolicy Malmö Nya Musikkonservatorium/Öresunds Unga Symfoniker.

Vi behöver hantera elevens/orkestermedlemmens (samt målsmans personuppgifter för omyndig orkestermedlem) personuppgifter för att:

Administrera antagning till musikundervisning/orkestern.
Administrera fakturering av avgifter.
Kunna kommunicera med eleverna/orkestermedlemmarna.
Administrera konserter och föreställningar.
Administrera turnéer och liknande.


Så behandlar vi dina/era personuppgifter.

Vissa uppgifter om dig kommer vi att lämna till dem t ex lärare och handledare, som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Exempel på uppgifter är namn, kontaktuppgifter, dokumentation under antagningsprocessen, eventuell information om allergier och annan hälsoinformation som är nödvändig för verksamheten t ex vid konserter, orkesterveckor och turnéer.

När du kommunicerar med oss hanterar vi de personuppgifter som du lämnat till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter, för att vi ska kunna besvara din fråga, synpunkt eller ärende. Vi använder också uppgifterna för att informera eleverna/orkestermedlemmarna om skolans/orkesterns verksamhet. Vi lämnar inte personuppgifter vidare.

Verksamheten kommer att inhämta samtycke där det behövs, till exempel för foto, film och ljudupptagningar i samband med konserter och föreställningar.

Verksamheten använder kontaktuppgifterna vid utskick av nyhetsbrev o dyl om du/ni inte avsäger dig/er detta.

När vi inte längre behöver personuppgifterna, till exempel om du avslutar din medverkan i Öresunds Unga Symfoniker eller slutar ta lektioner på Malmö Nya Musikkonservatorium, så kommer uppgifterna att tas bort.


Dina/era rättigheter

Som kund och/eller vårdnadshavare har du rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför verksamheten behöver dem och hur länge uppgifterna används innan de tas bort.

Du har rätt till att få dina eller ditt barns personuppgifter ändrade om de är felaktiga och även komplettera med uppgifter om det är något som saknas. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med VD för Malmö Nya Musikkonservatorium, Kerstin Karlsson, kerstin.karlsson@orus.se

Skickar...

Orkestern för unga symfoniker

Välkommen med din ansökan!

ÖrUS är en permanent orkester som har många roliga och utvecklande konsertprojekt på programmet.

© 2020 En Grafiker